Opposites

Mandarin Essential Classes

Near , Far

Jìn, yuǎn
近,远

Here, there

Zài zhèlǐ, zài nàlǐ
在这里,在那里

Left, right

Zuǒ, yòu
左, 右

a little, a lot

Yī diǎndiǎn, hěnduō
一点点,很多

more, less

Gèng duō, gèng shǎo
更多,更少

big, small

Dà, xiǎo
大, 小

open, closed

Dǎkāi, guānbì
打开, 关闭

cheap, expensive

Piányí, guì
便宜,贵

clean, dirty

Gānjìng, āng zāng
干净,肮脏

good, bad

Hǎo, huài
好, 坏

vacant, occupied

Kōngzhì, zhànyòng
空置,占用