Common expressions

Mandarin Essential Classes

No problem

Méi wèntí
没问题

Congrats

Gōngxǐ
恭喜

Welcome

Huānyíng
欢迎

Cheers

Gānbēi
干杯

Good luck

Zhù nǐ hǎo yùn
祝你好运

Stop!

Tíngzhǐ!
停止!

Go!

Zǒu!
走!

Wait!

Děngdài!
等待!

Come here

Guòlái
过来

Help

Bāng bāng wǒ
帮帮我

Call the police

Hūjiào jǐngchá
呼叫警察

Call the doctor

Dǎ diànhuà gěi yīshēng
打电话给医生

Call the ambulance

Jiào jiùhù chē
叫救护车